Przed wysłaniem zapytania klient dobrowolnie akceptuje 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym zapytaniu ofertowym  dla potrzeb uzyskania wyceny zlecenia i otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

kaluzula informacyjna podstawowa 

Przyjmuję do wiadomości, że:

· administratorem moich danych osobowych jest MECHANIKA PRZEMYSŁOWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Gromadzka 46/9, 30-719 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000711828, NIP: 6793163012,

· podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, zaś podstawą ich przetwarzania jest udzielona przeze mnie zgoda, którą mogę wycofać w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

· odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, w tym usługi informatyczne,

· dane osobowe będą przetwarzane przez okres ich przydatności, w granicach określonych w przepisach prawa, nie dłużej niż do momentu wycofania zgody,

· dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych,

· dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych,

· przysługuje mi prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przekazania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych można zgłaszać na adres e – mail: rodo@mechanikaprzemyslowa.pl